Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

Historie obce

06.04.2008 20:41


Horní Tošanovice patří k nejstarším obcím na Těšínsku, ves vznikla asi ve 13.století.První historicky dochované zmínky o obci pocházejí z roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupa.V letech 1445 - 1753 vlastnili panství Tlukové z Tošanovic.Na počátku 18.stol.je koupil Jiří František Harasovský z Harasova, jehož rod držel Horní Tošanovice do poloviny 19.stol.V 30.letech 19.stol zde postavil Emanuel Harasovský a jeho syn Karel pozdně empírový zámek, u něhož byl současně založen menší přírodně krajinářský park.
V současné době se objevují poznatky, že území dnešní obce Horní Tošanovice bylo osidlováno již před 4 tisíci lety.Důkazem jsou nalezené keramické zlomky spolu s kamennou industrií z pazourku, rohovce a obsidiánu.

Historické stavby

 

Zámek

Tento pozdně empírový zámek nechal postavit ve 30.letech 19.stol.Emanuel Harasovský a jeho syn Karel. Je to jednoduchá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, která vyniká hodnotnou původní štukovanou výzdobou a zajímavým vnitřním členěním s velkou schodištní síní uprostřed. Průčelní fasáda o sedmi okenních osách má uprostřed tříosý rizalit. Celá je členěna pilastry, které nahoře končí v bohatě profilované podstřešní římse, nad níž se zvedá mansardová střecha. Okna jsou zasazena v jednoduchých štukových šambránách. Obdobně je tomu u zahradního průčelí. Dnes je majitelem zámku pan Heger Antonín a zámek je pronajat firmě TOZOS jako správní budova.


 Zvonice

Původní stavba, zbudovaná asi kolem roku 1850, jméno prvního majitele se nedochovalo.V roce 1890 odprodáno i se statkem, ke kterému zvonice patřila, panu Josefu Křístkovi. Tato zvonice je až do dnešní doby plně funkční a rodina Křístkova a Krenželokova se starají jak o udržování samotné budovy, taktéž zajišťují provoz zvonění.


První hrnčírna ve Slezsku

Byla zbudována přibližně v polovině 19.stol. panem Jiřím Moráněm, který se zasloužil nejen o založení hrnčířské tradice, ale i o celkový rozvoj Horních Tošanovic.V současnosti vlastní hrnčírnu potomek rodiny Moráňů, ale objekt je ve velice zchátralém stavu a jeho záchrana je již téměř nemožná.

Průmysl

Obec Horní Tošanovice v historii byla známá zejména zemědělskou činností, řeznickým řemeslem.

Spolková činnost

Z dřívějších dob se nedochovaly historické zmínky o spolcích, až roku 1933 byl založen spolek dobrovolných hasičů, a roku 1961 tělovýchovná jednota Tošanovice.

Pečetidlo

Své první pečetidlo si obec pořídila teprve v roce 1754, jak dokládá legenda oválného typáře o výšce 28mm a šířce 25mm, jehož otisk však známe až z matriky výnosu pozemků z roku 1820. V katastru karolínském je přitištěna pouze osobní pečeť fojta, dochovaný elaborát josefského katastru zpečetěn nebyl. Pečetní pole zmíněného typáře nese symbol cepu zkříženého se sekyrou. Český opis, umístěný mezi linkou a perlovcem, střídá majuskulní písmena s mimuskulními: (9+) Die.DI.NA . TO.SSe.NO.WI.ce . 1754.
 
 
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2024 | poslední aktualizace: 22.09.2020 13:17